PSYCHIATRY MEDICATIONS LIST

 • Latuda
 • Abilify Maintena
 • Ingrezza
 • Spravato
 • Invega
 • Invega Sustenna
 • Invega Trinza
 • Vraylar
 • Risperdal Consta
 • Vyvanse
 • Rexulti
 • Adzenys Xr
 • Cotempla Xr
 • Zyprexa Relprevv
 • Aplenzin
 • Trintellix